Đội ngũ đào tạo

Breaths là nền tảng công dân số toàn cầu giúp mọi người chuyển đổi số mạnh mẽ cuộc sống tự do của mình trên Internet.

Breaths Việt Nam
Teacher

Tốt nghiệp 2 trường đại học: University of Bradford và University of Birmingham

baoanhmkt
Teacher

Chuyên gia chương trình – Crack ’em up, game show

Vũ Trung Thanh Ngọc
Teacher

Master of Tesol, Victoria University, Australia. Teacher of Langmaster of English since 2018

Tham gia bình luận: